Zamówienia publiczne - stan aktualny po zmianach

KOLEJNE NASZE REWELACYJNE SZKOLENIE! ...i ostatnie przed jesienią :( 

UDZIELANIE I UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM DYREKTYW UE I  NOWELIZACJI PZP

PROBLEMY ZAMÓWIEŃ PO NOWELIZACJI - błędy w postępowaniach

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)

Zapraszamy: szkolenie 3 dniowe

USTROŃ

19-21.06  2018

Implementacja Dyrektyw UE sprawia spore komplikacje Zamawiającym i Wykonawcom

 • Nowe definicje
 • nowe brzmienie dotychczasowych przepisów
 • nowe pojęcia wprowadzone do systemu zamówień publicznych
 • Zmiany w zakresie przedmiotowym stosowania ustawy polegające na wprowadzeniu nowych wyłączeń
 • Udzielanie zamówień - nowa procedura
 • Ustalanie wartości zamówienia i zabezpieczenie środków finansowych - nowe zasady planowania zamówień.
 • Przygotowanie dokumentów przetargowych: SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz inne dokumenty.
 • Warunki udziału i opis sposobu spełnienia warunków po zmianach, nowe pojęcia
 • Katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców i moment ich żądania oraz aktualność (dokumenty podmiotowe, jednolity europejski dokument zamówienia).
 • Nowe zasady żądania dokumentów oraz ich uzupełniania i poprawiania. Elektroniczne potwierdzanie za zgodność.
 • JEDZ podmiotów 3 i podwykonawców
 • Poleganie na zasobach innych wykonawców - zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie.
 • Tryby postępowania w nowym stanie prawnym - zmiany
 • Oferta - definicje i badanie. Zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
 • Cena rażąco niska
 • Umowy w zamówieniach publicznych - aneksowanie po nowemu, więcej mozliwości
 • Spory interpretacyjne i orzecznictwo KIO
 • Elektroniczna komunikacja między stronami - podsumowanie stanu przygotowań i warsztaty komputerowe

WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ELEKTRONIZACJI!

Karta zgłoszenia z promocją! pobierz

Program 

Info

w celu podtrzymania oferty rabatowej w czasie gdy załatwiasz formalności zgłoszeniowe - zgłoś swoje zainteresowanie poprzez formularz ZAPYTAJ O RABAT

lub zarejestruj się korzystniej (dodatkowy rabat)  na stronie:

Rejestracja w systemie Konfeo

 

Uczestnicy poznają nowe  regulacje prawne oraz zasady ich stosowania pozwalające na prawidłowe prowadzenie i udział w zamówieniach w roku 2016  po implementacji dyrektyw.
Stosowanie prawidłowej tzw. prowspólnotowej interpretacji przepisów pozwala na uniknięcie sankcji ze strony organów kontrolujących.
Na szkoleniu bedzie omówiona najnowsza nowelizacje Pzp.
Praca na szkoleniu w niezbyt licznej grupie - każdy może omówić swój problem. Warto więc przygotowac sobie materiał do konsultacji indywidualnych.

Pracujemy w małej grupie; nasze szkolenia  rzadko przekraczają 15 osób - dzięki temu każdy uczestnik swobodnie konsultuje swoje problemy z prowadzącym.

 Dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, dla zamówień sektorowych i klasycznych.

 

X

Zapytaj o rabat